Kam s projekty, kam pro peníze?

03. května 2004, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK
03. května 2004, 00:00

SEZNAM KONTAKTŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ GRANTŮ Z EU Přinášíme přehled řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, platebních orgánů a platebních jednotek včetně vysvětlení jejich funkce.

SEZNAM KONTAKTŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ GRANTŮ Z EU

Přinášíme přehled řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, platebních orgánů a platebních jednotek včetně vysvětlení jejich funkce.

Řídicí orgán nese celkovou odpovědnost za realizaci konkrétního programu pomoci EU v ČR. Každý řídicí orgán má rovněž za úkol připravit odpovídající institucionální strukturu, vymezit pravomoci a úkoly jednotlivých článků, včetně nastavení pravidel pro efektivní vzájemnou spolupráci. Řídicí orgán je samozřejmě také odpovědný za včasné a adresné poskytování aktuálních informací ohledně realizace programu, zejména všem potenciálním předkladatelům projektů (konečným příjemcům). Řídicím orgánem konkrétního programu je vždy příslušný odbor na ministerstvu, v jehož gesci se daný program podle usnesení vlády nachází. Přinášíme jejich adresář:

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Mgr. Arnošt Marks, PhD. Tel.: +420 224 861 424 Fax: +420 224 812 930 E-mail: arnost.marks@mmr.cz

Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu a JPD Praha Cíl 2

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Mgr. Věra Jourová Tel.: +420 224 861 710 Fax: +420 224 811 243 E-mail: srop@mmr.cz

Řídicí orgán OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3 a IS EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor pro řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 PhDr. Iva Šolcová Tel.: +420 257 196 843 Fax.: +420 221 923 128 E-mail: Iva.Solcova@mpsv.cz

Řídicí orgán OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor strukturálních fondů Na Františku 32, 110 15 Praha 1 JUDr. Ing. Břetislav Grégr Tel.: +420 224 062 917 nebo +420 224 228 991 Fax: +420 224 062 630 E-mail: gregr@mpo.cz

Řídicí orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí

Odbor integrovaného financování Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Ing. Tomáš Oliva Tel.: +420 267 122 530 Fax: +420 272 744 944 E-mail: tomas_oliva@env.cz

Řídicí orgán OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Ministerstvo zemědělství Odbor

Řídicí orgán Operačního programu Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Pavel Sekáč Tel.: +420 221 813 005 Fax: +420 221 812 818 E-mail: sekac@mze.cz

Řídicí orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor Řídicího orgánu Fondu soudržnosti Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Ing. Radka Bučilová Tel.: +420 224 861 671, +420 224 861 446 Fax: +420 224 811 130 E-mail: radka.bucilova@mmr.cz

Řídicí orgán Interreg III A Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor programů EU Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 RNDr. Jiří Horáček Tel.: +420 224 861 207 Fax: +420 224 861 415 E-mail: Jiri.Horacek@mmr.cz

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti řídicích orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostředkující subjekty jsou zpravidla zodpovědné za vymezení obsahu opatření a přípravu tzv. zásobníku projektů (seznamu projektů vhodných pro financování) a současně poskytují informace konečným příjemcům o náležitostech projektových žádostí.

Zprostředkující subjekty pro jednotlivé programy jsou následující:

Společný regionální operační program

* Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 RNDr. Ivo Ryšlavý Tel.: +420 221 580 201 E-mail: ryslavy@crr.cz * CzechInvest Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Ing. Hana Chlebná Tel: +420 296 342 500 E-mail: hana.chlebna@czechinvest.org

Sekretariáty Regionálních rad:

* Region soudržnosti Severozápad - Sekretariát Regionální rady Školní 5336, 430 01 Chomutov (bude fungovat do 30. 6. 2004 zejména pro programy Phare 2001 a Phare 2003/II, poté bude zřízen S-RR v Ústí n. Labem) Tel.: + 420 474 616 244 - Sekretariát Regionální rady Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Tel.: + 420 353 502 272

* Region soudržnosti Jihozápad - Sekretariát Regionální rady U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel.: + 420 386 720 213 - Sekretariát Regionální rady Škroupova 18, 306 13 Plzeň Tel.: + 420 377 195 576

* Region soudržnosti Střední Čechy Sekretariát Regionální rady Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Tel.: + 420 257 280 642

* Region soudržnosti Severovýchod - Sekretariát Regionální rady Hradec Králové W onkova 1142, 500 02 Hr. Králové Tel.: + 420 495 817 191 - Sekretariát Regionální rady Pardubice Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Tel.: + 420 466 026 323 - Sekretariát Regionální rady Liberec U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel.: +420 485 226 625

* Region soudržnosti Jihovýchod - Sekretariát Regionální rady Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Tel.: + 420 541 651 334 - Sekretariát Regionální rady Žižkova 16, 586 01 Jihlava Tel.: + 420 564 602 545

* Region soudržnosti Střední Morava - Sekretariát Regionální rady Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Tel.: + 420 585 508 656 - Sekretariát Regionální rady tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín

* Region soudržnosti Moravskoslezsko - Sekretariát Regionální rady 28. října 117, 702 18 Ostrava Tel.: + 420 595 622 318

OP Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti odbor pro implementaci programů ESF Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Ing. Naděžda Holmanová Tel.: +420 221 923 242 E-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor evropské integrace a mezinárodních vztahů

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Šárka Glatzelová Tel.: +420 257 193 672 E-mail: glatzelovas@msmt.cz.

Zprostředkujícím subjektem pro globální grant je: Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS)

Jelení 196/15, 118 00 Praha 1 Radim Burkon Tel.: +420 233 356 173 E-mail: radim.burkon@nros.cz OP Průmysl a podnikání

CzechInvest

 Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Ing. Hana Chlebná Tel.: +420 296 342 500 E-mail: hana.chlebna@czechinvest.org CzechTrade Dittrichova 21 P.O. Box 76, 128 01 Praha 2 Ing. Jitka Hanzlíčková Tel.: +420 224 907 500, +420 224 907 501 E-mail: hanzlickova@czechtrade.cz

Česká energetická agentura

U Sovových mlýnů 9, 118 00 Praha 1 Ing. Josef Bubeník Tel.: +420 257 534 235 E-mail: bubenik@ceacr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Ing. Lubomír Rajdl Tel.: +420 255 721 111 E-mail: rajdl@cmzrb.cz

OP Infrastruktura

Ministerstvo dopravy (za sektor dopravy) Odbor mezinárodních vztahů a Evropské unie Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 Ing. Olga Pokorná Tel.: +420 972 231 059 E-mail: olga.pokorna@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR (za sektor životního prostředí)

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Ing. František Krejčí Tel.: +420 267 994 305 E-mail: fkrejci@sfzp.cz

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Platební agentura Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Dipl.Ing.Vladimír Eck E-mail: eck@mze.cz

Fond soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Ing. Tomáš Oliva Tel.: +420 267 122 530 E-mail: tomas_oliva@env.cz

Ministerstvo dopravy

 nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 Ing. Jaromír Slezák Tel.: +420 972 231 152 E-mail: Slezak@mdcr.cz

Interreg III A

Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 RNDr. Ivo Ryšlavý Tel.: +420 221 580 201 E-mail: ryslavy@crr.cz

JPD Praha Cíl 2

 Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 RNDr. Ivo Ryšlavý Tel.: +420 221 580 201 E-mail: ryslavy@crr.cz

Magistrát hl.m. Prahy

Odbor fondů EU Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 Mgr.Kristýna Sokolová Tel.: +420 236 002 236 E-mail: kristyna.sokolova@cityofprague.cz

JPD Praha Cíl 3

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti odbor pro implementaci programů ESF Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Ing. Naděžda Holmanová Tel.: +420 221 923 242 E-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz

Nadace pro rozvoj občanské společnosti

Jelení 196/15, 11800 Praha 1 David Stulík Tel.: +420 220 514 032 E-mail: david.stulik@nros.cz

Magistrát hl.m. Prahy

Odbor fondů EU Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 Mgr. Kristýna Sokolová Tel.: +420 236 002 236 E-mail: kristyna.sokolova@cityofprague.cz

PLATEBNÍ ORGÁN A PLATEBNÍ JEDNOTKY

Platební orgán odpovídá za vypracování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od EK a současně spravuje finanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU. Některé funkce a aktivity platební orgán delegoval na tzv. platební jednotku v rámci příslušného ministerstva (tj. nezávislý subjekt organizačně oddělený od platebního orgánu, který je zpravidla zřízen v rámci řídicího orgánu konkrétního operačního programu).

Platebním orgánem pro strukturální fondy je: Ministerstvo financí, Odbor Národního fondu

Letenská 15, 118 10 Praha 1 Ing. Jan Gregor Tel.: +420 257 042 460 E-mail: jan.gregor@mfcr.cz

Přehled platebních jednotek: Platební jednotka SROP, JPD Praha Cíl 2 a Interreg A Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor finančního řízení a Platební jednotky SF Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Ing. Stanislav Dušek Tel.: +420 224 861 119 E-mail: dussta@mmr.cz

Platební jednotka OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Praha Cíl 3

Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor platební jednotky pro ESF Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 Ing. Drahomíra Vrbská Tel.: +420 221 922 870 E-mail: drahomira.vrbska@mpsv.cz

Platební jednotka Průmysl a podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor rozpočtu a financování Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Ing. Valéria Freimannová Tel: +420 224 852 417 E-mail: freimannova@mpo.cz

Platební jednotka OP Infrastruktura

Ministerstvo dopravy Odbor financí a ekonomiky nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 Ing. Jiří Navrátil E-mail: jiri.navratil@mdcr.cz Oddělení platební jednotky Ing. Petr Stejskal Tel.: +420 972 231 412 E-mail: petr.stejskal@mdcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR Odbor účetnictví Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Leo Matušek E-mail: lmatusek@sfzp.cz Oddělení platební jednotky Kateřina Schönfeldová Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Platební jednotka OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Platební agentura Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Dipl.Ing.Vladimír Eck E-mail: eck@mze.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Auta
Peugeot 208, 2008 a příbuzné Citroëny dostanou do dvou let…
Porsche 911 GT2 RS údajně zajede Nordschleife pod sedm minut
Další ukázka hlavní výhody elektromobilů v praxi. Tesla ovládla největší drag race
Kviz: Poznáte tato známá americká auta?
Chystá se další velký sportovní sedan. Lexus už brzy ukáže LS F s výkonem 600 koní
Technologie
Je tu GeForce GTX 1080 Ti s upgradovanou pamětí: Evga vydává model s 12GHz GDDR5X
AMD má možná kšeft od Tesly. Prý jí pomáhá vyvíjet AI procesory pro samořídící auta
Další ukázka hlavní výhody elektromobilů v praxi. Tesla ovládla největší drag race
Windows 10 Insider Preview build 16296 opravuje drobné chyby. Pozor na jazykové balíčky
Cnews FM: Náhrada za reklamy a podivné počty Microsoftu [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít