Jaká práva má občan Evropské unie

22. dubna 2003, 00:00 - Připravil Petr Gola, www.mesec.cz, petrgola@centrum.cz
22. dubna 2003, 00:00

Občanem EU je každý občan členského státu. Evropští občané mají stejná práva bez ohledu na národnost. Fin má tatáž práva jako Portugalec či Brit.Práva občanů Evropské unie stojí na těchto principech: * Lidská důstojnost je v EU nedotknutelná.

Občanem EU je každý občan členského státu. Evropští občané mají stejná práva bez ohledu na národnost. Fin má tatáž práva jako Portugalec či Brit.

Práva občanů Evropské unie stojí na těchto principech:

* Lidská důstojnost je v EU nedotknutelná. Každý má právo na život a nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti nebo popraven, každý má právo na respektování své tělesné a duševní integrity.

* Všichni mají právo na svobodu, osobní bezpečnost, respektování svého soukromého a rodinného života. Je zaručena ochrana osobních údajů občanů, s těmito daty se musí zacházet korektně k přesně stanoveným účelům. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, součástí tohoto práva je svoboda individuálně svou víru projevovat. Všichni občané dále mají právo na svobodu projevu a svobodu podnikání, kdy každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat ho a nakládat s ním. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou existence veřejného zájmu.

* Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Jakákoliv diskriminace, a to z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, jazyka, náboženského vyznání, víry, politického nebo jiného přesvědčení, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace) se zakazuje. Dále je stanovena rovnost mezi muži a ženami ve všech oblastech, včetně zaměstnání a práce.

* Rodina je chráněna právně, hospodářsky i sociálně. Evropská unie uznává a respektuje právo na sociální dávky a služby zajišťující ochranu v mateřství, nemoci, při pracovním úrazu, při stáří nebo při ztrátě zaměstnání. V zájmu boje proti vyloučení lidí ze společnosti a chudobě je stanoveno právo na sociální výpomoc tak, aby se všem, kdo jsou bez dostatečných prostředků zajistila slušná existence. Každý má právo na preventivní zdravotní péči a na lékařské ošetření.

* Každý občan, jehož práva a svobody jsou porušovány má právo na soudní ochranu a aby jeho věc v přiměřené lhůtě spravedlivě a veřejně projednal nezávislý a nestranný soud. Všem musí být umožněno, aby se mu dostalo rady, obhajoby a zastoupení, a to i těm, kteří nedisponují dostatečnými peněžními prostředky. Každý, kdo byl obviněn, je považován za nevinného, pokud podle zákona nebyla jeho vina prokázána. Každému, kdo byl obviněn, se zaručuje respektování jeho práva na obhajobu. Kromě zmíněných základních práv užívají občané řadu dalších výhod. Jednou z nich je právo jednotlivce volně se pohybovat po celém území Evropské unie. Svoboda pohybu umožňuje pracujícím využívat právo přijmout zaměstnání na kterémkoliv místě EU a mít stejné pracovní podmínky a sociální ochranu dle platných zákonů hostitelské země jako domácí občané. Jednoduše řečeno, nebýt diskriminován jako Ital pracující ve Francii nižší mzdou, než by dostával francouzský občan. Zásada volného pohybu osob je stanovena jako jeden ze základních předpokladů fungování společného trhu. Třebaže to zní lákavě žít a pracovat v jiné zemi, využívá této výhody pouze asi 6 % obyvatel Evropské unie. Sociální politika a výše zaručených dávek a podpor není jednotná. Existují pouze určitá doporučení a záruka určitých minimálních sociálních dávek nutných k životu. Jejich skutečný rozsah a vyplacená výše je v jednotlivých členských státech značně rozdílná. Například Švédsku je za tutéž práci garantována tatáž mzda, ať ji konáte ve Stockholmu či v Djurgaardenu. Vyrovnávání mezd zprostředkovávají odborové organizace prostřednictvím mzdových úsporných fondů. Samozřejmě firmy, které si chtějí své dobré pracovníky udržet, musejí jít za rámec stanovených mezd. Vybudování systému sociálního zabezpečení je realizováno rozsáhlou sítí sociálních služeb, které jsou občanům poskytovány buď zcela zdarma nebo jen za nepatrnou a někdy i pouze symbolickou cenu. Tyto veřejné služby jsou velmi náročné na rozpočet a tak výše zdanění ve Švédsku je nejvyšší ze všech srovnatelných zemí. Pozitivním důsledkem této politiky je vysoká vzdělanost v zemi a v porovnání s ostatními zeměmi příznivé ukazatele o zdravotním stavu obyvatelstva. Negativním důsledkem je odchod bohatší vrstvy do zahraničí za nižšími daněmi.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít