Jak žádat o prominutí daně

21. dubna 2008, 00:00 - Petr Kučera
21. dubna 2008, 00:00

Žádost o prominutí daně nebo jejího příslušenství (tedy penále či úroků z prodlení) lze podat u místně příslušného finančního úřadu.

Nezapomeňte přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují vámi uváděná tvrzení. Není přitom nutné prokazovat skutečnosti obecně známé nebo to, co už finanční úřad zná ze své činnosti.

Žádáte-li o prominutí příslušenství přesahujícího 3000 korun, musíte předem zaplatit nevratný správní poplatek 1000 korun. Tento poplatek je přitom úřad povinen vybírat, nemůže jej tedy sám prominout. Poplatku nicméně nepodléhá žádost o prominutí samotné daně.

Do výše 600 tisíc korun u jedné daně mohou o prominutí penále či úroků rozhodnout finanční úřady, o částkách přesahujících tuto částku nebo o prominutí samotné daně rozhoduje ministerstvo financí.

Mezi nejčastější důvody, které mohou poplatníci ve svých žádostech uplatnit a mají šanci na úspěch, patří například následují případy:

• penále nebo úroky vznikly v důsledku hodnověrně prokázaného postižení živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí, která zcela znemožnila řádné plnění daňových povinností poplatníka,

• penále nebo úroky vznikly dědici v souvislosti s vypořádáním daňových povinností po zemřelém poplatníkovi,

• penále nebo úroky vznikly v důsledku prokázaného omylu při zaslání původní platby daně na chybný variabilní symbol nebo na chybný účet finančního úřadu,

• penále nebo úroky vznikly v přímé souvislosti s hodnověrně prokázaným nepříznivým zdravotním stavem poplatníka, který způsobil naprostou nemožnost včas splnit jeho daňové povinnosti a současně mu ani neumožnil zmocnit zástupce k provedení úkonů,

• penále nebo úroky vznikly z hodnověrně prokázaného pouhého administrativního pochybení při rozdělení základu daně z příjmu fyzických osob na spolupracující osoby a daň byla oběma fyzickými osobami zaplacena ve lhůtě splatnosti,

• penále nebo úroky výrazně převyšují doměřenou daň,

• penále nebo úroky vznikly se změnou daňové povinnosti v důsledku uplatnění odpočtu u dokladů z důvodů chybného vystavování daňových dokladů od neplátců daně z přidané hodnoty,

• penále nebo úroky vznikly při vyměření daně z převodu nemovitostí v důsledku poplatníkem použitého chybného znaleckého posudku, za předpokladu včasné úhrady daňové povinnosti,

• penále nebo úroky vznikly za pozdní platby záloh, přičemž následná celková daňová povinnost nevznikne nebo je nižší než úhrn zaplacených záloh.

Ani výše uvedené důvody ale nevedou k automatickému prominutí daně nebo jejího příslušenství. Na prominutí totiž není právní nárok. Jde o rozhodnutí na základě uvážení úřadu. Ten postupuje individuálně, přičemž vychází z poznatků o poplatníkovi a důvodů vzniku daňového nedoplatku. Proti rozhodnutí o (ne)prominutí daně či jejího příslušenství nejsou přípustné opravné prostředky. Po šedesáti dnech ode dne doručení zamítavého rozhodnutí sice můžete podat novou žádost, nelze v ní ale uplatnit stejné důvody jako v původní žádosti. Nicméně v jednom případě lze přece jen počítat s automatickým prominutím: Jak jsme informovali v Profitu č. 23/2007, úroky z prodlení nepřesahující 200 korun už nebudou finanční úřady po poplatnících vyžadovat. Výdaje státu, spojené s evidencí a vymáháním těchto nepatrných dlužných částek, převyšují následný příjem zaplacený poplatníkem.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít