Inovace zvýší konkurenceschopnost

11. října 2004, 00:00 - admin
11. října 2004, 00:00

DOTACE Z FONDŮ EU Program Inovace podporuje zavádění inovačních výrobků, technologií a služeb. Podniky mohou získat dotace i zvýhodněné úvěry. Jedna z částí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) se jmenuje Inovace. Co přesně se tímto pojmem rozumí?

DOTACE Z FONDŮ EU Program Inovace podporuje zavádění inovačních výrobků, technologií a služeb. Podniky mohou získat dotace i zvýhodněné úvěry. Jedna z částí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) se jmenuje Inovace. Co přesně se tímto pojmem rozumí? Inovace je definována jako obnova a rozšíření škály výrobků, služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení a organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Inovačním projektem je pak projekt zaměřený na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, projekt zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, zavedení pokrokových metod řízení nebo provedení významných změn v organizační struktuře či změn ve strategické orientaci podnikatele. Dále se inovačním projektem rozumí i projekty jiných netechnických inovací, které posilují dlouhodobou konkurenceschopnost podniků a jejich udržitelný růst. PŘEDMĚT PODPORY Podpora je poskytována formou dotace nebo zvýhodněného úvěru, a to především na: 1. Inovace technického charakteru, a to buď výrobku, nebo technologického postupu. Nestačí však pouze modernizace. Základní podmínkou je uvedení nového výrobku nebo nové technologie na trh. 2. Inovace netechnického charakteru, především pak zavádění nových postupů řízení, například pro zkvalitnění výrobního postupu. 3. Nákup hardwaru a softwaru souvisejícího se zavedením nových metod řízení. PŘÍJEMCE PODPORY

Konečným příjemcem podpory mohou být všechny podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu - jak malí a střední podnikatelé, tak další podnikatelé - působí-li mimo tzv. citlivé, zvlášť vymezené oblasti s limitovanou mírou veřejné podpory. K datu podání žádosti musí příjemce podpory splňovat především základní podmínky OPPP. Vedle toho musí splnit také zvláštní podmínky programu, tzv. podmínky přijatelnosti projektu (bližší specifikaci lze nalézt v podrobném znění programu).

UZNATELNÉ NÁKLADY

Uznatelné náklady jsou takové, které

* byly vynaloženy v souladu s cíli programu

* bezprostředně souvisejí s realizací projektu

* byly vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu

* jsou doloženy průkaznými účetními doklady.

Konkrétně tedy jde o

* skutečně vzniklé investiční a neinvestiční náklady spojené s řešením úkolu do stádia realizace, tj. zejména náklady na pořízení pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, náklady na rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého majetku, náklady na pořízení licencí, patentů a knowhow aj., pokud je budou využívat výhradně příjemci podpory *

 materiálové náklady a náklady za služby za předpokladu, že se v rámci projektu budou vztahovat k ověření či zavedení nové výroby, technologie či služby.

Do uznatelných nákladů naopak nelze zahrnout dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti o udělení dotace CzechInvestem, vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně, náklady na pořízení použitých strojů a zařízení, včetně informačních a komunikačních technologií, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky, leasing.

FORMA A VÝŠE PODPORY

U malého a středního podniku je možná kombinace úvěru a dotace. Velké podniky mohou žádat pouze o dotace. Maximální míra dotace je 46 % uznatelných nákladů. U inovací technického charakteru se výše dotace může pohybovat od tří do 50 milionů korun, u služeb mezi jedním milionem a 25 miliony korun. Zvýhodněný úvěr mohou získat pouze malé a střední podniky, a to maximálně do výše 60 % uznatelných nákladů projektu. Doba splatnosti úvěru je až 9 let při pevné úrokové sazbě 3 % p. a. a s možností až čtyřletého odkladu splátek. n

DO ŘÍJNA 2006 Program je vyhlášen na období 2004-2006. Uzávěrka příjmu žádostí je v říjnu 2006. Přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008. Žádosti o poskytnutí podpory přijímají regionální kanceláře agentury CzechInvest. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává řídicí orgán - ministerstvo průmyslu a obchodu. ČASTÉ OTÁZKY * Může být žadatelem o podporu v tomto programu fyzická osoba? Ano. Žadatelem může být jakýkoli podnikatel ve smyslu § 2 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), který vede účetnictví. * Jaká je interpretace pravidla „de minimis“ v tomto programu?** Podnik splňující definici malého a středního podniku může do uznatelných nákladů zahrnout osobní a jiné provozní náklady do výše 100 tisíc eur v průběhu tří předcházejících let. Tato podpora je poskytována nad rámec veřejné podpory, tj. nad 46 % uznatelných nákladů projektu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít