Harmonizace v účetnictví

05. ledna 2004, 00:00 - VLASTIMIL ZIMA
05. ledna 2004, 00:00

NOVELA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, PŘIJATÁ 25. LISTOPADU 2003 ZÁKONEM Č. 437/2003 SB., UPRAVUJE PŮVODNÍ ZNĚNÍ TAK, ŽE NOVELIZOVANÝ ZÁKON STANOVÍ V SOULADU S PRÁVEM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZSAH A ZPŮSOB VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A POŽADAVKY NA JEHO PRŮKAZNOST.

Novelou zákona o účetnictví se zavádí i u nás Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění dalších směrnic Rady. Novela určuje subjekty, které se za určitých stanovených podmínek stávají účetními jednotkami povinnými vést podvojné účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu. V souladu se Čtvrtou směrnicí Rady ES by měly všechny obchodní společnosti, včetně tzv. malých společností s ručením omezeným, vést účetnictví, které odpovídá vedení účetnictví v plném rozsahu. Novela stanoví pro některé subjekty možnost sestavovat zjednodušené výkazy, například pro společnosti, které nepodléhají auditu.

PROVÁZANOST S DAŇOVÝMI ZÁKONY

Snahou zákonodárců bylo také mimo jiné zjednodušit přehled v různých definicích, které se týkají účetnictví. A nezavádět další. Například i pro stanovení rozhodné výše obratu jako podmínky pro vedení podvojného účetnictví se užívá odkaz na zákon o dani z přidané hodnoty. A právě provázanost novely zákona o účetnictví na daňové zákony vyžaduje velkou pozornost při jejím studiu a rozhodování o tom, zda se ve firmě všechno zvládne vlastními silami, nebo zda bude lepší koupit službu - pravda, podle novely zákona o DPH už také dražší. Povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví mají podle novely (§ 1, odst. 2, písm. e) i ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 milionů korun, a to od prvního dne kalendářního roku (do obratu se nezapočítávají příjmy z činnosti, která vykazuje všechny znaky podnikání, kromě toho znaku, že je prováděna podnikatelem). Podvojné účetnictví vedou také ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí (§ 1, odst. 2, písm. f) a ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity (podle § 829 a následujících občanského zákoníku), pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h). Podvojné účetnictví povinně vedou ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. Zvětšuje se tak počet účetních jednotek, které v souladu s vymezeným předmětem účetnictví (§ 2) „účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření“.

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ

Pro lepší přehled přinášíme část aktuálního znění § 4 zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a c) jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku; účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. b) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti na území České republiky.

(2) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. d) jsou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. e), g) nebo h).

(3) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. e) jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), g) nebo h).

(4) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. f) jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést účetnictví, nerozhodnou-li se vést účetnictví již ode dne zahájení podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, až do dne ukončení uvedených činností nebo do posledního dne účetního období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví ukončit, a nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e), g) nebo h).

(5) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. g) jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém a) se staly účastníky sdružení, nebo b) se některý z účastníků sdružení stal účetní jednotkou, a to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účastníky sdružení, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e) nebo h).

(6) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. h) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak a nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e) nebo g).

(7) S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví.

(8) Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek a účetní metody. Prováděcí právní předpisy podle charakteru účetních jednotek a jejich činnosti upravují a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce, d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků, e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, f) směrnou účtovou osnovu, g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv, h) metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle zvláštního zákona (zákon o daních z příjmů - pozn. red.) na účetnictví, i) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky, j) metody konsolidace účetní závěrky a k) postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, a to pro jednotlivé skupiny účetních jednotek, Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky

(9) Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít