Daně z příjmů a daňově uznatelné výdaje

17. března 2003, 00:00 - Miloš Hovorka, daňový poradce, miloshovorka@volny.cz
17. března 2003, 00:00

Stanovit správně daň z příjmů nemusí být vůbec jednoduchéZákon č. 586/1992 Sb., který upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, byl za dobu své existence již více než padesátkrát novelizován. Mnohá jeho ustanovení jsou nejasná nebo si dokonce protiřečí.

Stanovit správně daň z příjmů nemusí být vůbec jednoduché

Zákon č. 586/1992 Sb., který upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, byl za dobu své existence již více než padesátkrát novelizován. Mnohá jeho ustanovení jsou nejasná nebo si dokonce protiřečí.

Při úvahách o zdaňování příjmů někdy bývá problematické, že není u poplatníků dodržován logický postup a tak snadno dochází k opomenutí nějaké daňové výhody, nebo naopak k opomenutí nějaké daňové povinnosti.

Příjmy

1. PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou, to znamená, že jejich zdaňování nepřichází vůbec podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZDP) v úvahu, níže vyjmenované příjmy. Mohou však být předmětem daně a tedy zdaňovány podle jiných zákonů - např. podle zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Předmětem daně tak podle § 3 odst. 4 ZDP nejsou

a) příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby (zákon č. 92/1991 Sb.), zděděním, vydáním (podle zákona č. 403/1990 Sb. a dalších zákonů) nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností,

b) úvěry a půjčky, s výjimkou příjmů věřitele z vrácené půjčky nebo úvěru, které nabyl úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi hodnotou půjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena,

c) příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů (§ 143a občanského zákoníku). Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou i jiné příjmy než výše uvedené. Velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně je pro zaměstnance uvedena v § 6 odst. 7 ZDP. V návaznosti na § 7 odst. 12 se zase za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem. I když je příjem předmětem daně z příjmů fyzických osob, tak to ještě neznamená, že se vždy zdaní. ZDP v § 4 vymezuje desítky druhů příjmů fyzických osob, které mohou být za určitých okolností od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Velkou skupinu těchto osvobozených příjmů tvoří příjmy z prodeje a převodu majetku. Pro tuto skupinu příjmů je charakteristické posuzování splnění určité časové lhůty (časového testu), která je odlišná v závislosti na tom, zda prodávaný nebo převáděný majetek byl, je nebo není zahrnut do obchodního majetku poplatníka. Přitom:

* v případě nezahrnutí do obchodního majetku je pro účely osvobození posuzována doba, která uplynula mezi nabytím a prodejem majetku,

* v případě zahrnutí do obchodního majetku je pro účely osvobození posuzována doba, která uplynula od vyřazení majetku z obchodního majetku.

Od daně jsou tak např. osvobozeny

a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejících pozemků, uskutečněného v době do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku,

b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písm. a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých dědictvím od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé, nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku,

c) příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, včetně příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

Od daně mohou být osvobozeny

* příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej cenných papírů,

* příjmy z prodeje cenných papírů,

* vyjmenované dotace, granty nebo příspěvky na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení a na odstranění následků živelní pohromy, a další příjmy, vyjmenované v § 4 ZDP.

Osvobozeny od daně z příjmů však nejsou pouze příjmy uvedené v § 4 ZDP. Významná skupina příjmů, které jsou od daně osvobozeny pro zaměstnance, je uvedena v § 6 odst. 9 ZDP a také některé příjmy v rámci § 10 jsou podle § 10 odst. 3 od daně z příjmů osvobozeny (např. příjmy z příležitostných činností, z příležitostného pronájmu movitých věcí a další).

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Z § 18 ZDP vyplývá, že předmětem daně nejsou u podnikatelských subjektů v podstat

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít