Co přinášejí říjnové novinky v zákoně o DPH

03. listopadu 2003, 00:00 - PETR SURÝ daňový poradce, HZ Praha
03. listopadu 2003, 00:00

PO NĚKOLIKA PERIPETIÍCH V ZÁKONODÁRNÉ MOCI NAŠEHO STÁTU, KDY BYLY VYUŽITY TÉMĚŘ VŠECHNY MOŽNOSTI SCHVALOVACÍHO PROCESU, BYLA 30. ZÁŘÍ 2003 ROZESLÁNA ČÁSTKA 107/2003 SBÍRKY ZÁKONŮ, JEJÍMŽ OBSAHEM JE MIMO JINÉ TAKÉ DLOUHO OČEKÁVANÁ NOVELA ZÁKONA Č.

Novela zpřesňuje terminologii i mění některá dosavadní ustanovení

588/1992 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Výše uvedená novela zákona o DPH nabyla účinnosti 1. 10. 2003 s výjimkou některých ustanovení týkajících se změny sazeb u vyjmenovaného zboží a služeb, které nabývají účinnosti 1. 1. 2004. Změny uvedené v novele zákona o DPH můžeme rozdělit do dvou základních skupin: změny, které pouze zpřesňují terminologii používanou v dosavadním znění zákona nebo konkretizují některá ustanovení a změny, které mění některá ustanovení zákona.

ZPŘESŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Zdanitelným plněním je převod nemovitostí (přechod nemovitostí při veřejné dražbě). Zařazením přechodu nemovitostí při veřejné dražbě je pouze zpřesněním vymezení zdanitelného plnění, protože ačkoliv dosavadní zákon o DPH v ustanovení § 2 tento druh zdanitelného plnění nevymezoval, stanovil v ustanovení § 14 odst. 9, že základem daně při prodeji majetku ve veřejné dražbě je kupní cena, za kterou byla věc vydražena. Tato cena se považuje také po novele zákona za cenu včetně daně. Současně bylo také doplněno, že při převodu nemovitostí nemusí nutně dojít ke změně vlastnického práva, ale postačí změna příslušnosti k hospodaření. Dále se rozšiřuje výčet daňových dokladů vydaných celními orgány, kdy za daňový doklad se považuje také jiné rozhodnutí o vyměření daně vydané celním orgánem. Jedná se zejména o případy, kdy celní předpisy nevyžadují potvrzení jednotné celní deklarace. Za stavbu se nově považuje také stavba, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Pozměněná definice kolaudace, kdy se za kolaudaci považuje také kolaudace po změně stavby, pokud cena změny stavby převýší 30 % zůstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního řízení. V zákoně je nově definováno technické zhodnocení. V tomto ustanovení se zákon o DPH odkazuje na jeho vymezení v zákoně o daních z příjmů. Oproti dosavadní úpravě rozšiřuje nové znění zákona místo plnění v případě převodu staveb na veškeré nemovitosti (nejen na stavby) a dále také na nedokončené stavby. Poznamenejme pouze, že v případě převodu pozemků se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od daně. V ustanovení § 7 odst. 7 zákona dochází ke zpřesnění pojmu obvyklé udržování, jedná-li se o opravy na najatém hmotném majetku. V případě, že nájemní smlouva neobsahuje ustanovení definující rozsah obvyklého udržování, odkazuje se novela zákona o DPH na vymezení tohoto pojmu v § 687 občanského zákoníku.

ZMĚNY DOSAVADNÍCH USTANOVENÍ

Jednou z nejvýznamnějších změn novely zákona o DPH je stanovení nových limitů pro povinnou registraci k DPH. Této pasáži zákona by měli věnovat zvýšenou pozornost noví potenciální plátci DPH, kteří při své činnosti překročí stanovený obrat. Úprava ustanovení § 5 odst. 1 zákona zrušila dosavadní limit 750 000 Kč za nejvýše tři předcházející měsíce a nově stanovila limit pro povinnou registraci k DPH na dva miliony Kč za nejvíce 12 předcházejících měsíců. Povinnost podat při překročení limitu přihlášku k registraci k DPH do 20. dne v měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat, zůstala zachována. Podnikatelské subjekty tedy začínají od 1. 10. 2003 počítat svůj obrat. Jestliže překročí částku dva miliony Kč, budou povinni podat do 20. dne následujícího po měsíci, ve kterém překročili tuto částku, přihlášku k registraci. Místně příslušný finanční úřad je zaregistruje jako plátce daně z přidané hodnoty od 1. dne druhého měsíce po měsíci, ve kterém tento obrat překročily. Limit pro povinnou registraci k DPH se bude dále měnit datem vstupu (1. 5. 2004), kdy dojde k jeho snížení na jeden milion Kč (zhruba 35 000 eur). Ačkoliv v Evropské unii je limit pro registraci k DPH ještě nižší, byla České republice udělena trvalá výjimka a částka pro povinnou registraci se dále snižovat nebude. Od 1. 5. 2004 se tedy s největší pravděpodobností začne počítat nová výše obratu.

ZRUŠENÍ REGISTRACE

Také obrat stávajících plátců, kteří chtějí svou registraci k DPH zrušit, se bude posuzovat za nejvýše 12 nejbližších předcházejících po sobě jdoucích měsíců. O zrušení registrace však mohou stávající plátci požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti osvědčení plátce. V případě plátců, kteří se museli povinně zaregistrovat k DPH z důvodu právního nástupnictví za zemřelého plátce, z důvodu nabytí majetku v privatizaci nebo v souvislosti s přeměnou společnosti či družstva, je limit stanoven na 500 000 Kč za první tři měsíce poté, kdy se stali plátci.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU DANĚ

Předmětem daně je také přeúčtování služeb poskytnutých mimo tuzemsko, které jsou v tuzemsku přeúčtovány za cenu vyšší než pořizovací. Podle dosavadní právní úpravy se předmětem daně stávaly pouze služby poskytnuté mimo tuzemsko plátcem. Po úpravě se toto ustanovení vztahuje na služby přeúčtované v tuzemsku za vyšší cenu pořízené s místem plnění mimo tuzemsko od kohokoliv. Zdanitelným plněním je také dodání zahraničního zboží v celních režimech, ve kterých nevznikla povinnost vyměření daně, nebo je-li zboží dočasně uskladněno, s výjimkou případů, kdy dovážející osoba vyveze takové zboží zpět do zahraničí. Přitom se musí jednat o stejnou osobu, která zboží dovezla, pokud je prodáváno za cenu vyšší než pořizovací, případně pokud jeho cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku převyšuje jeho pořizovací cenu. Organizační složky zahraničních subjektů již nebudou mít v uplatňování nároku na odpočet výjimky. V jejich případě se bude postupovat tak jako u ostatních plátců. Činnosti uskutečňované organizační složkou ve prospěch svého zřizovatele nebo ve prospěch jeho organizačních složek v jiných státech budou také předmětem daně. Předmětem daně bude předání dovezeného zboží, u kterého si tuzemský dovozce uplatnil odpočet daně na vstupu po propuštění tohoto zboží do volného oběhu, ale nedošlo k převodu vlastnictví ze zahraniční osoby na tuzemského plátce. n

(V příštím článku věnovaném novele zákona o DPH se budeme mj. věnovat osvobození od daně.)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Konec vesnických prodejen? Vyřeší jejich ztrátovost dotace?
"Bude to dobrý rok," banky a stavební spořitelny počítají výsledky v polovině roku 2017
Papíry jsme jim nevytiskli aneb o reálném založení chovné stanice
Připojištění na dovolenou? Nutnost nebo zbytečnost?
Poroste rychleji USA nebo eurozóna? MMF upravil předpovědi
Auta
První autonomní Kamaz bude nasazen během fotbalového…
Po Francii chce prodej aut se spalovacím motorem zakázat také Velká Británie
Galerie na středu: Na tyto tříválce vám nestačí ani půl milionu
Německo chce neupraveným autům z aféry Dieselgate odebrat registraci
Patentové skici odhalují malý dvoumístný sporťák značky Honda
Technologie
Aukro chystá změny. Na konci měsíce začne migrace a služba bude desítky hodin nedostupná
AMD se díky kryptotěžařům a Ryzenu dostalo v druhém čtvrtletí do zisku – tedy skoro
Objevily se výsledky Radeonů RX Vega v 3DMarku. Start prodejů přesně za dva týdny?
Skype 5.4 pro Linux přidává podporu pro skupinové videohovory
Nvidia už má Tesly s čipy Volta, rozdala první karty výzkumníkům umělé inteligence
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít