Co obsahují aktuální technické protipožární normy

31. března 2003, 00:00 - Připravil Pavel Verner
31. března 2003, 00:00

Technická komise - TC79 Alarm Systems - při evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) pokrývá nejen klasické elektrické zabezpečovací systémy (EZS), ale komplexně celou oblast elektronického zabezpečení.Zasedání komise je zpravidla dvakrát ročně.

Technická komise - TC79 Alarm Systems - při evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) pokrývá nejen klasické elektrické zabezpečovací systémy (EZS), ale komplexně celou oblast elektronického zabezpečení.

Zasedání komise je zpravidla dvakrát ročně. Z bývalých zemí východního bloku se zasedání pravidelně zúčastňuje pouze Česká republika. Příslušní zástupci jsou odborníky (nikoliv normalizační pracovníci) ve svých oborech a jsou i jazykově vybaveni, takže dokáží posuzovat i projednávat anglické originály norem. Elektrická požární signalizace tvoří v soustavě českých technických norem řadu norem EN 54. Podívejme se, v jakém je stavu a co obsahuje.

EN 54-1 Úvod

Definice a vzájemná vazba jednotlivých komponentů systému elektrické požární signalizace.

EN 54-2 Ústředna

V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny následující vlastnosti a funkce ústředny: požadavky na signalizace, stav KLID, stav POŽÁRNÍ POPLACH, stav VYPNUTO, stav TEST, normalizované rozhraní VSTUP/VÝSTUP, požadavky na konstrukci a dodatečné požadavky na programově řízené ústředny. Ústředna musí být vybavena čtyřmi úrovněmi přístupu, do stavu požární poplach se musí uvést do 10 s po aktivaci hlásiče, minimální úroveň zvuku pro signalizaci požárního poplachu je 60 dB.

EN 54-3 Požární poplachové zařízení - Siréna

Norma na sirény nevyžaduje přesné požadavky na druh zvuku, tj. jeho frekvenční rozsah, časový průběh, výstupní hladinu, ale připouští odchylky podle povahy instalace systému, typu rizika a národních zvyklostí. Norma uvádí obecnou metodu pro zkoušení provozních parametrů sirén podle specifikace uvedené výrobcem. Zahrnuje pouze ta zařízení, která odvozují svoje provozní napájení pomocí fyzického elektrického připojení k vnějšímu zdroji, jako je systém elektrické požární signalizace. Specifikovány jsou dva typy sirén, typ A, pro vnitřní použití, a typ B, pro vnější použití. Hladina zvuku nesmí přesáhnout 120 dB na 1 m před sirénou, minimální hladina zvuku pro typ A je 65 dB.

EN 54-4 Napájecí zdroj

Pro napájení systému elektrické požární signalizace energií musí být použity nejméně dva napájecí zdroje - základní napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj. Alespoň jeden náhradní napájecí zdroj musí být dobíjitelný akumulátor. Napájecí zdroj musí obsahovat zařízení k nabíjení a udržování akumulátoru v plně nabitém stavu. Nabíjení musí probíhat automaticky, akumulátor vybitý na svoje konečné napětí musí být nabit alespoň na 80 % jmenovité kapacity během 24 hodin, na jmenovitou kapacitu během dalších 48 hodin. V České republice musí být napájecí zdroj konstruován pro zabezpečení provozu 24 hodin napájení z náhradního zdroje, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu.

EN 54-5 Hlásiče teplot

Norma dělí hlásiče teplot do osmi tříd. Pro teplotní klasifikaci jsou použity definice:

* Typická teplota použití - teplota, o které se předpokládá, že jí bude instalovaný hlásič vystaven dlouhodobě bez přítomnosti požáru. Za tuto teplotu se předpokládá teplota o 29 °C nižší než minimální teplota statické odezvy.

* Maximální teplota použití - maximální teplota o které se předpokládá, že instalovaný hlásič bude byť i krátkou dobu bez přítomnosti požáru. Za tuto teplotu se předpokládá teplota o 4°C nižší než minimální teplota statické odezvy.

* Teplota statické odezvy - teplota, při které se vyhlásí poplachový signál, pokud bude hlásič vystaven velmi malému nárůstu teploty. Za tento nárůst se obvykle považuje hodnota 0,2 K/min.

EN 54-7 Hlásiče kouře

Specifikují se požadavky a zkušební metody na hlásiče kouře: bodové, využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizaci. Pro účely normy je definována prahová hodnota reakce, tj. koncentrace aerosolu v blízkosti hlásiče, měřeného v kouřovém tunelu v okamžiku vyslání poplachového signálu. Aerosol je do tunelu přiváděn s definovaným nárůstem koncentrace. Měření se provádí při rychlosti proudění 0,2 m/s, při zkoušce proudění vzduchu se vyhodnocuje poměr prahové hodnoty reakce při rychlostech 0,2 a 1 m/s. Ochrana proti vniknutí cizích těles do měřicí komory je řešena maximálním otvorem 1,3 mm. Principem zkoušení hlásiče kouře je vystavení 20 vzorků různým expozicím a změření prahové hodnoty reakce před expozicí a po expozici. Poměr hodnot prahových reakcí musí být v rozmezí definovaném normou. Ze 20 zkoušených vzorků jsou všechny použity pro zkoušku reprodukovatelnosti parametrů, 4 vzorky jsou určeny pro zkoušku požární citlivosti skutečnými normovanými požáry ve zkušební místnosti a šestnáct vzorků je určeno pro šestnáct jednotlivých expozic. Zkoušky požární citlivosti se provádějí ve zkušební místnosti o rozměrech cca 10 x 7 m, zkušební požár je umístěn uprostřed místnosti, hlásiče jsou na stropě na kruhové výseči 60° a poloměru 3 m. Koncentrace kouře je vyhodnocována v blízkosti hlásičů měřicí ionizační komorou MIK (výrobce DELT A Dánsko) a měřičem optického útlumu (výrobce SICK Švýcarsko). Při zkoušce požární citlivosti se používají následující zkušební požáry:

* Doutnající bukové dřevo (pyrolýza)

* Doutnající bavlna

* Hoření plastu (polyuretan)

* Hoření kapalin (n - heptan)

EN 54-10 Hlásiče plamene

Podle spektrálního průběhu citlivosti se hlásiče rozdělují na: infračervené - reagují na vlnové délky větší než 850 mm, ultrafialové - reagují na vlnové délky menší než 300 mm a vícepásmové - reagují na matematickou nebo logickou kombinaci jednotlivých vlnových délek.

EN 54-11 Hlásiče tlačítkové

Specifikují se požadavky a metody zkoušek tlačítkových hlásičů, tvořených jak jednoduchými mechanickými spínači, tak hlásiči s aktivními elektronickými součástmi pro identifikaci adresy. Tlačítkové hlásiče se dělí podle obsluhy na:

* typ A - s přímou obsluhou, u kterého je přechod funkčního prvku do poplachového stavu automatický po rozbití křehkého prvku.

* typ B - s nepřímou obsluhou, u kterého přechod funkčního prvku do poplachového stavu vyžaduje samostatnou ruční operaci poté, co byl rozbit křehký prvek.

EN 54-12 Hlásiče lineární

Specifikují se požadavky a zkušební metody na hlásiče kouře lineární, využívající vysílaného světla s dosahem 1 - 100 m. Principem zkoušení hlásiče kouře je vystavení sedmi vzorků různým expozicím a změření prahové hodnoty reakce před expozicí i po expozici.

EN 54-13 Systémové požadavky

Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zajištění kompatibility a propojitelnosti jednotlivých prvků systému elektrické požární signalizace. Po druhém kole připomínek je opět přepracovávaná.

EN 54-14 Návody projekce, montáže, obsluhy a údržby

Návody byly před druhým kolem připomínek přepracovány tak, že dávají doporučení pro plánování, projekci, ověřování, obsluhu a údržbu. Při schvalování ve druhém kole byly odmítnuty, což podle pravidel CEN znamená, že z nich již nebude EN, ale Technická specifikace, sloužící případně pro potřebu tvorby národních norem. Technická specifikace je nepovinná a obsahuje následující kapitoly, které sledují postup při zavádění systému požární signalizace:

EN 54-15 Hlásiče multisenzorové

Nově bude tato část zahrnovat i detekci CO 2, příp. i jiné fyzikální principy. Zkoušení hlásičům, které vycházelo z částí norem EN 54-5 a EN 54-7 se nyní přepracovává.

Problematika nových výrobků

Připravuje se návrh normy na autonomní hlásiče. Protože se nejedná o komponent systému elektrické požární signalizace, norma nebude mít číslo EN. Zatím je pracovní název EN 54-SA. Autonomní hlásiče mají vlastní bateriové napájení, vestavěnou sirénku a jsou určeny pro zabezpečení domácností. V některých státech - severské země, Velká Británie jsou značně používány. Je připravován návrh normy pro přenosová zařízení pro přenos požárního poplachu a poruchy z ústředny na vzdálené místo s obsluhou, např. útvar hasičského záchranného sboru. Začínají práce na návrhu normy pro nasávací hlásiče. Jsou to velice citlivé hlásiče kouře, pracující na principu nasávání vzorků vzduchu systémem tenkých trubiček s otvory do vyhodnocovací jednotky, která na principu citlivé optické komory s laserovým paprskem je schopná detekovat částice kouře v koncentracích již řádu ppm. Použití nasávacích hlásičů je v oblasti ochrany počítačových serverů a objektů památkové péče. Začínají též práce na vstupně-výstupních zařízeních. To je prvek systému požární signalizace, který slouží k vytváření vazeb mezi vstupy a výstupy, např. přivedením signálů na určité vstupy zařízení, kdy dojde k sepnutí určitých výstupů pro spínání a rozpínání akčních členů, sirén, relé, ventilů. Normalizační práce začínají na lineárních tepelných hlásičích, které pracují na bázi kabelu, u kterého v místě ohřátí, způsobeného požárem, dojde ke změně vodivosti. Vyhodnocovací jednotka je schopna určit vzdálenost místa ohřátí. Největší použití těchto lineárních hlásičů bude při ochraně tunelů před obzvlášť ničivými požáry. V listopadu 2002 začaly práce na návrhu normy na komponenty pro radiové přenosy.

Stav evropských protipožárních norem

EN 54-1 Úvod, publikováno 1996

EN 54-2 Ústředna, publikováno 1997

EN 54-3 Sirény, publikováno 4/2001

EN 54-4 Napájecí zdroj, publikováno 1997

EN 54-5 Hlásiče teplot, publikováno 12/2000

EN 54-7 Hlásiče kouře, publikováno 12/2000

EN 54-10 Hlásiče plamene, publikováno 1/2002

EN 54-11 Hlásiče tlačítkové, publikováno 5/2001

EN 54-12 Hlásiče lineární, schváleno 7/2002, očekává se publikace

EN 54-13 Systémové požadavky, připravuje se návrh pro oficiální schvalování

EN 54-14 Aplikační návody, norma odmítnuta po 2. kole připomínek, nyní příprava technické specifikace

EN 54-15 Hlásiče multisenzorové, příprava návrhu pro 1. kolo připomínek

Přehled vydaných protipožárních norem v ČR

ČSN EN 54-1 EPS - Část 1: Úvod 9/1997

ČSN EN 54-2 EPS - Část 2: Ústředna 2/1999

ČSN EN 54-4 EPS - Část 4: Napájecí zdroj 2/1999

ČSN EN 54-5 EPS - Část 5: Hlásiče teplot 10/2001

ČSN EN 54-7 EPS - Část 7: Hlásiče kouře 12/2001

ČSN EN 54-11 EPS - Část 11: Hlásiče tlačítkové 3/2002

ČSN EN 54-3 EPS - Část 3: Požární poplachová zařízení.

Sirény 4/2002

ČSN EN 54-10 EPS - Č. 10: Hlásiče plamene 12/2002

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Návod, jak zatočit s neplatiči alimentů
Jak se vám zvýší splátka hypotéky při refinancování?
8 mýtů, kterým při placení sociálního pojištění nevěřte
Auta
Toyota má nový program na úpravu svých vozů. Sportovní může…
Estonská elektrická tříkolka je pořádné retro. A baterii si odnesete v kufru
Galerie: Williams se nevěnuje jen Formuli 1. Staví i auta a nyní slaví 40 let
Giannini 350GP je Fiat 500 po obří dávce steroidů. Prohlédněte si tento speciál v akci
Seat Leon FR 1.4 TSI ACT v dlouhodobém testu: dvouválec na část úvazku
Technologie
Lara Croft opět míří do kin. Podívejte se na prvního ukázku nového Tomb Raidera
Vivaldi vyšel v nové verzi. Zlepšuje prohlížeč obrázků a správce stahování
Malá dávka oprav a možnost pokračovat ve čtení článků na počítači [Windows Insider]
Stáhněte si zdarma legendární plošinovku Oddworld: Abe’s Oddysee
Týden blbec. Po Outlooku má velký výpadek také Skype
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít